Tin nhắn
Thông báo

NHÓM CTY TNHH TPXK NAM HẢI - CTY TNHH HẢI SẢN THANH THẾ - CTY TNHH THỦY SẢN THANH NHẬT

Lô 14 KCX & CN Trà Nóc 1, Bình Thủy, Cần Thơ

https://google.com.vn/search?q=1800277676


6.9 /10
+39 vote
Chế biến Tôm đông lạnh xuất khâủ và Nuôi trồng thủy sản.