Thông báo
Cập nhật
Nguyễn trần quốc bình 
Kĩ thuật viên 
Mức lương đề xuất
3 - 5 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mức lưong ổn định va gắng bó với cty 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao đẵng nghề cần thơ
2010 2013
Quản trị mạng máy tính 
Đat trung bình khá 
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
Bưu điện 
2013 2019
Khai thác vien 
Khai thác bưu phẩm 
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

251
0 /10
+ 0 vote
QC